Dies ist eine HTML Version eines Anhanges der Informationsfreiheitsanfrage 'Regulation (EU) 2017/852'.


Ref. Ares(2018)680414 - 05/02/2018
BEK nr 1122 af 30/09/2017 (Gældende)
Udskriftsdato: 10. oktober 2017
Ministerium:
Miljø- og Fødevareministeriet
Senere ændringer til forskriften
Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,
Ingen
Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6231-00033
Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen og Kommunalbestyrelsen af
opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 2017/852 om kviksølv
I medfør af § 7 a og § 45, stk. 1, § 46, stk. 1, og § 47, jf. § 51 b, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 115 af 26. januar 2017, fastsættes:
§ 1. Miljøstyrelsen udfører de opgaver, som tildeles de nationale kompetente myndigheder i henhold til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/852 af 17. maj 2017 om kviksølv og om ophæ-
velse af forordning (EF) nr. 1102/2008, jf. forordningens artikel 17.
§ 2. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i den i § 1 nævnte forordning i overens-
stemmelse med forordningens og lovens regler herom, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i forordningens artikel 10, stk. 4
og 6, og artikel 11 i overensstemmelse med reglerne i forordningen og kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven.
§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2017.
Miljø- og Fødevareministeriet, den 30. september 2017
ESBEN LUNDE LARSEN
/ Claus Torp
1