Dies ist eine HTML Version eines Anhanges der Informationsfreiheitsanfrage 'contacts with European Commission related to Omtzigt Resolution whistleblower Roelie Post'. 
 
 
 
 
Dhr. A. Dohle 
Directie Integratie Europa 
Rijnstraat 8 
 
2515 XP Den Haag 
Postbus 20061 
 
2500 EB Den Haag 
Nederland 
www.rijksoverheid.nl 
Uitsluitend per email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx 
Nederland 
www.nederlandwereldwijd.nl 
 
Contactpersoon 
E  xxx@xxxxxxx.xx 
 
 
 
 
 Datum  8 december 2021 
 Betreft Reactie op uw Wob-verzoek 
 
 
 
 
 Geachte heer Dohle, 
 
 In uw bericht van 23 augustus 2021 heeft u met een beroep op de Wet 
 
 openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over de 
contacten van het ministerie van Buitenlandse Zaken met de Europese 
 Commissie naar aanleiding  van de ‘Motie Omtzigt’.  
 
Op 27 augustus 2021 heb ik u laten weten dat ik geen informatie over 
deze zaak openbaar zal maken, gelet op de omstandigheid dat alle 
informatie in dit dossier herleidbaar is tot één persoon. Op 4 oktober 2021 
heeft mevrouw Post kenbaar gemaakt geen bezwaar te hebben tegen 
openbaarmaking van haar persoonsgegevens, waarna ik het verzoek op 
die datum alsnog in behandeling heb genomen.  
 
Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-
artikelen verwijs ik u naar de bijlage. 
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 27 documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit 
besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de 
corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document 
duidelijk is wat is besloten. 
 
 
 

 
Pagina 1 van 8 
 

 
 
 
 
 
Besluit 
 
Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de 
Datum 
8 december 2021 
informatie waarom u verzocht, gedeeltelijk openbaar te maken. Op de 
Onze referentie 
bijgevoegde inventarislijst kunt u zien om welke documenten het gaat. 
BZ-2021.2176 
 
 
Daarnaast heb ik besloten (een deel van) de door u gevraagde informatie   
niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel 
‘Overwegingen’ van dit besluit. 
 
 
Overwegingen 
 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, 
van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.  
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het 
publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het 
komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de 
openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon 
of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten 
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij 
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de 
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke 
belang van de verzoeker. 
  
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit 
betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend 
aan u, op grond van de Wob, niet mogelijk is. Indien ik aan u de 
betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven 
indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de onderstaande 
belangenafwegingen dan ook plaats. 
 
Veiligheid van de Staat 
Op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wob blijft 
het verstrekken van informatie achterwege voor zover dit de veiligheid 
van de Staat zou kunnen schaden. Bij de toepassing van de Wob wordt de 
veiligheid van personen ook gerekend tot de veiligheid van de Staat. Naar 
mijn oordeel kan openbaarmaking van bepaalde passages uit het 
document met nummer 95031 de veiligheid van de Staat in gevaar 
brengen. Het betreft een interne vindplaats van informatie. Ik zal deze 
informatie dan ook niet openbaar maken. 
 
 
Pagina 2 van 8 
 

 
 
 
 
 
Betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
 
organisaties 
Datum 
8 december 2021 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft 
Onze referentie 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan 
BZ-2021.2176 
niet opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met 
 
andere staten en met internationale organisaties. 
 
Bij de documenten met nummers 92764, 92755, 92772 en 95020 is het 
belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met de 
Europese Commissie in het geding. Dit belang zou kunnen worden 
 
geschaad indien de hier bedoelde informatie openbaar wordt gemaakt. 
Het betreft een afschrift van vertrouwelijke diplomatieke correspondentie. 
Ik ben van oordeel dat in dit geval het belang van vertrouwelijkheid van 
het diplomatieke verkeer zwaarder moet wegen dan het belang van 
openbaarheid aangezien ik verwacht dat de betrekkingen met de 
Europese Commissie in de toekomst mogelijk stroever zouden kunnen 
verlopen. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet 
openbaar te maken.  
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 
geëerbiedigd. 
Alle documenten bevatten persoonsgegevens. Het betreft hier namen, e-
mailadressen, en telefoonnummers. Deze gegevens maak ik niet 
openbaar. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van de genoemde 
persoonsgegevens de privacy van betrokkenen prevaleert boven het 
belang van openbaarmaking. De genoemde persoonsgegevens heb ik 
verwijderd uit de documenten. 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad  
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek 
om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, 
geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
 
Uitgangspunt van de Wob is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit 
geldt in beginsel ook voor documenten opgesteld ten behoeve van intern 
beraad. Dit is het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van overheden in het 
kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke 
aangelegenheid. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip 
‘documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad’ onder meer 
 
Pagina 3 van 8 
 

 
 
 
 
 
moeten worden begrepen: nota’s van ambtenaren aan hun politieke en 
 
ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een  Datum 
8 december 2021 
ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken, 
Onze referentie 
agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van interne 
BZ-2021.2176 
besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Degene die   
de stukken heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat ze 
 
zouden dienen voor intern beraad.  
 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat uit documenten die zijn 
 
opgesteld ten behoeve van intern beraad geen informatie wordt verstrekt 
over persoonlijke beleidsopvattingen. Onder ‘persoonlijke 
beleidsopvattingen’ wordt verstaan: ambtelijke adviezen, visies, 
standpunten en overwegingen. Dergelijke opvattingen worden niet 
openbaar gemaakt omdat een zekere mate van veiligheid en 
vertrouwelijkheid noodzakelijk is om te kunnen komen tot een effectieve 
besluitvorming. Ambtenaren en bestuurders moeten onderling en met 
bewindspersonen kunnen brainstormen. Feiten, prognoses, 
beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of 
andere onderdelen met een overwegend objectief karakter worden door 
mij niet beschouwd als persoonlijke beleidsopvattingen. De 
totstandkoming van beleid en regelgeving wordt met de openbaarheid van 
dergelijke informatie inzichtelijk. 
 
De documenten met nummers 92764, 92765, 95020, 95025, 95030, 
95031, 95038, 95042, 95099 en 95100 bevatten passages die zijn 
opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke 
beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie. 
 
Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig 
worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding 
om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot 
personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze 
persoonlijke beleidsopvattingen. 
 
Wijze van openbaarmaking en plaatsing op internet 
De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de 
Wob, treft u bij dit besluit in kopie aan. De openbaar gemaakte 
documenten en dit besluit worden geplaatst op www.rijksoverheid.nl, 
zodat ze voor een ieder beschikbaar zijn.  
 
Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, kunt u contact 
opnemen met de directie Juridische Zaken via nevenstaande 
persoonsgegevens. 
 
Pagina 4 van 8 
 

 
 
 
 
 
De minister van Buitenlandse Zaken, 
 
namens deze, 
Datum 
8 december 2021 
de directeur Directie Integratie Europa, 
Onze referentie 
 
BZ-2021.2176 
 
 
(Dit besluit is digitaal geaccordeerd en om die reden niet ondertekend.) 
 
 
 
L.H.J. Gregoire – van Haaren  
 
 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 
gemaakt een bezwaarschrift indienen, gericht aan de minister van Buitenlandse 
Zaken, t.a.v. de Directie Juridische Zaken, postbus 20061, 2500 EB Den Haag.  
 
 
 
Pagina 5 van 8 
 

 
 
 
 
 
Bijlage – Relevante artikelen uit de Wob 
 Datum 
Artikel 1 
8 december 2021 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
Onze referentie 
a.  document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 
BZ-2021.2176 
materiaal dat gegevens bevat; 
 
b.  bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid 
 
van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering 
ervan; 
c.  intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een 
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van 
 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid; 
d.  niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, 
met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen 
ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren 
over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die 
secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de 
toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd; 
e.  ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als 
taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is 
samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het 
bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de 
instantie zijn voorgelegd; 
f.  persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie 
van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe 
door hen aangevoerde argumenten; 
g.  milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet 
milieubeheer. 
 
Artikel 3 
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stel en. 
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de 
verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij 
behulpzaam. 
5. Een verzoek om informatie wordt ingewil igd met inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 10 en 11. 
 
Artikel 10 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:  
a.  de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b.  de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c.  bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d.  persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet 
bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer maakt. 
 
Pagina 6 van 8 
 

 
 
 
 
 
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor 
 
zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  
Datum 
a.  de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
8 december 2021 
organisaties; 
Onze referentie 
BZ-2021.2176 
b.  de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke 
lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; 
 
c.  de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
 
d.  inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e.  de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f.  het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen 
van de informatie; 
 
g.  het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden. 
[…] 
 
Artikel 11 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van 
intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft 
gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm 
worden verstrekt. 
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het 
bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie 
voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van 
openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van 
overeenkomstige toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina 7 van 8 
 

 
 
 
 
 
Bijlage – Inventarislijst  
 
 
Datum 
8 december 2021 
ID
Naam
Beoordeling
Weigeringsgrond
92749
Aanstaande kamerbrief .msg
Deels openbaar (10)(2e)
Onze referentie 
92750
Fol ow up to our recent meeting.msg
Deels openbaar (10)(2e)
BZ-2021.2176 
92751
FW brief RP.msg
Deels openbaar (10)(2e)
 
92755
FW Roelie Post2.msg
Niet openbaar (10)(2a)
92756
FW Vraag over klokkenluider Roelie Post7.msg
Deels openbaar (10)(2e)
 
92761
Gesprek Commissie inzake mevr. Roelie Post.msg
Deels openbaar (10)(2e)
92762
Gesprek Commissie kwestie Roelie Post.msg
Deels openbaar (10)(2e)
92764
RE Kamerbrief m.b.t. toezegging M klokkenluider.msg
Deels openbaar (10)(2a);(10)(2e);(11)(1)
92765
RE Kamerbrief motie Omtzigt klokkenluiders  interlandelijke kinderadopties1.msg Deels openbaar (10)(2e);(11)(1)
92768
RE Kwestie Roelie Post.msg
Deels openbaar (10)(2e)
92769
RE Roelie Post -  M en marge RAZ.msg
Deels openbaar (10)(2e)
 
92771
RE Vervolgstappen motie en burgerbrief klokkenluider Roelie Post .msg
Deels openbaar (10)(2e)
92772
RE Vraag over klokkenluider Roelie Post1.msg
Deels openbaar (10)(2a);(10)(2e)
92775
RE Vraag over klokkenluider Roelie Post4.msg
Deels openbaar (10)(2e)
92778
Vraag over klokkenluider Roelie Post.msg
Deels openbaar (10)(2e)
95013
Factsheet Motie Omtzigt over de klokkenluidersbrief.msg
Deels openbaar (10)(2e)
95019
Interlandelijke adopties.msg
Niet openbaar (10)(2e)
95020
RE     deadline donderdag 9 30u    RE  Roelie Post (5).msg
Deels openbaar (10)(2a);(10)(2e);(11)(1)
95025
RE  Interlandelijke adopties.msg
Niet openbaar (10)(2e);(11)(1)
95028
RE  Kamerbrief motie Omtzigt klokkenluiders   interlandelijke kinderadopties.msg Deels openbaar (10)(2e)
95030
RE  Motie Roelie Post.msg
Deels openbaar (10)(2e);(11)(1)
95031
RE  Procedurevergadering EUZA.msg
Deels openbaar (10)(1b);(10)(2e);(11)(1)
95038
RE  Schrijven van - Roelie Post.msg
Deels openbaar (10)(2e);(11)(1)
95039
RE  VAO RAZ   Donderdag 12 september (6).msg
Deels openbaar (10)(2e)
95042
RE  Vraag over klokkenluider Roelie Post en minister Blok   Argos VPRO.msg
Deels openbaar (10)(2e);(11)(1)
95099
Advies tbv VAO RAZ - Motie Omtzigt over de klokkenluidersbrief.docx
Niet openbaar (10)(2e);(11)(1)
95100
Factsheet Motie Omtzigt over de klokkenluidersbrief.docx
Niet openbaar (10)(2e);(11)(1)
 
 
Pagina 8 van 8