This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Meetings of Oettinger with VW'.Ref. Ares(2017)2613665 - 23/05/2017
Ref. Ares(2017)3140390 - 22/06/2017
Svensk författningssamling
SFS 2016:344
Lag
Utkom från trycket
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
den 12 april 2016
kommunikation;
utfärdad den 31 mars 2016.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 3 a och 10 §§ lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 
7 kap.
3 a §2
Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för fullgörande av de skyldigheter som anges i 
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den
13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2120, och i genom-
förandeakter enligt samma förordning, och
2. artiklarna 3–5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internet-
anslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande
tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät
och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i
allmänna mobilnät i unionen, i den ursprungliga lydelsen. 
Förelägganden och förbud får förenas med vite.
10 §3
Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska
kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster,
eller mellan en sådan aktör och ett företag som drar nytta av en skyldighet i
fråga om samtrafik eller andra former av tillträde, får en part hänskjuta tvisten
för avgörande av tillsynsmyndigheten, om 
1. tvisten har samband med skyldigheter som följer av denna lag eller av
föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med
stöd av lagen eller som följer av rättsakter som avses i 1 § andra stycket eller
3 a § första stycket 1, eller
2. tvisten i övrigt rör villkor för samtrafik eller andra former av tillträde. 
Myndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäl-
ler. Beslutet ska meddelas senast fyra månader från det att begäran kom in till
myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till tvistens omfatt-
ning eller andra särskilda omständigheter.
1 Prop. 2015/16:92, bet. 2015/16:TU12, rskr. 2015/16:184.
2 Senaste lydelse 2014:211.
3 Senaste lydelse 2014:211.
1

SFS 2016:344
1. Denna lag träder i kraft den 30 april 2016. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om en parts rätt att hänskjuta
en tvist för avgörande av tillsynsmyndigheten om tvisten har samband med
skyldigheter som avser tiden före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
ANNA JOHANSSON
Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)
2
Wolters Kluwer
Elanders Sverige AB, 2016