We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Patryk Wysocki please sign in and let everyone know.

False informations from the European Ombudsman's office.

Patryk Wysocki made this access to documents request to European Ombudsman

This request has an unknown status. We're waiting for Patryk Wysocki to read a recent response and update the status.

From: Patryk Wysocki

Delivered

Dear European Ombudsman,

Under the right of access to documents in the EU treaties, as developed in Regulation 1049/2001, I am requesting documents which were sent from the European Commission to me and contain the following informations:
- the phrase "IRREGULARITIES IN THE ELECTIONS PROCESS"
- or one word "ELECTIONS"

I have never received such documents from the Commission. I sent all the Commission's replies to the Ombudsman. Exactly, all three. So I hope that my request will not be difficult to explain.

--- the reasons ---
The Ombudsman wrote very clearly (12.12.2018):
„For few years you were in touch with the European Commission in connection with the alleged irregularities in the slections process in Poland that took place in 2012 and 2014. The Commission has consistently claimed that the issues raised in your correspondence are not related to the implementation of EU law and on this basis have decided not to take any further action.”

Unfortunately, this is NOT TRUE!
- The Commission NEVER USED the phrase "irregularities in the elections process".
- The Commission NEVER USED even the word "elections".

THE EUROPEAN COMMISSION NEVER SAW ANY ELECTIVE TOPIC IN MY CORRESPONDENCE!
Because between 2012-2014, there WERE NO ELECTIONS IN POLAND!!

Two EU institutions evaluate the same information completly different. None of them wants to take action. It is interesting, is not it?

The phrase "irregularities in the elections process" has used by only two people around the world: one is the Head of Department at the European Ombudsman Offce and second is Mrs. Ombudsman. ONLY!
This Head of Department specifically invented this nonsense to close the case and hide big crimes and Mrs. Ombudsman just blankly repeats it.

So:
- if such documents exist, they were created, falsified in the Office of the European Ombudsman,
- if they do not exist, it must mean that Mrs. Ombudsman believes on "words" to hers inferiors and they do not even have to falsify any documents to effectively lie and manipulate the European Ombudsman as a child.

I have previously complained to this Head of Department on 12.09.2018 and by asktheeu.org (https://www.asktheeu.org/en/request/no_i...
For example:
- facts manipulation,
- distorts and violates European Union law,
- trying to hide mistakes and abuses that have become in the European Commission.
- and many more.

But Mrs. Ombudsman does not want to see any problems, you have never made any inquiries and you still allow him to continue to make decisions on behalf of the European Ombudsman.

Please Mrs. Ombudsman answer here on asktheeu.org, in public, in Polish and English.

Please confirm that you have received my request for access to documents and the register date of my request.

Yours faithfully,
Patryk Wysocki

---------- Wersja polska -------- Polish version ---------
Szanowna Pani Europejski Rzecznik,

Zgodnie z prawem dostępu do dokumentów w traktatach UE, jak i zgodnie z rozporządzeniem 1049/2001, proszę o dokumenty, które były wysłane z Komisji Europejskiej do mnie i zawierają poniższe informacje:
- frazę „NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE WYBORCZYM”
- lub jedno słowo „WYBORY”
Takich dokumentów nigdy nie odebrałem od Komisji. Wszystkie odpowiedzi Komisji przesłałem Pani Rzecznik. Dokładnie wszystkie trzy odpowiedzi. Wiec mam nadzieje, że mój wniosek nie będzie trudny do wyjaśnienia.

--- Uzasadnienie: ---
Pani Rzecznik napisała bardzo wyraźnie (12.12.2018):
„Przez kilka lat był Pan w kontakcie z Komisją Europejską w związku z domniemanymi nieprawidłowościami w procesie wyborczym w Polsce, które miały miejsce w 2012 i 2014 roku. Komisja konsekwentnie twierdziła, że kwestie poruszone w Pana korespondencji nie są związane z wdrażaniem prawa unijnego i na tej podstawie postanowiła nie podejmować żadnych dalszych działań.”

Niestety to nie jest prawda.
- Komisja NIGDY NIE UŻYŁA frazy „nieprawidłowości w procesie wyborczym”,
- Komisja NIGDY NIE UŻYŁA nawet słowa „wybory”.

KOMISJA EUROPEJSKA NIGDY NIE DOSTRZEGŁA ŻADNEGO TEMATU WYBORCZEGO W MOJEJ KORESPONDENCJI! Między 2012-2014 NIE BYŁO ŻADNYCH WYBORÓW W POLSCE!!

Dwie unijne instytucje całkowicie inaczej oceniają te same informacje. Żadna z nich nie chce podjąć działań. Ciekawe, prawda?

Frazy „nieprawidłowości w procesie wyborczym” używają tylko dwie osoby na całym świecie: jeden z Dyrektorów Działu w biurze Europejskiego Rzecznika i Pani Rzecznik. TYLKO!
Ten Dyrektor Działu specjalnie wymyślił tą bzdurę aby zamknąć sprawę i ukryć duże przestępstwa, a Pani Rzecznik tylko bezwiednie powtarza to.

Więc:
- jeśli takie dokumenty istnieją, to zostały stworzone, sfałszowane w Biurze Europejskiego Rzecznika,
- jeśli nie istnieją, to musi to znaczyć, że Pani Rzecznik wierzy na „słowo” swoim podwładnym i nie trzeba nawet fałszować żadnych dokumentów aby skutecznie okłamywać i manipulować Europejskim Rzecznikiem jak dzieckiem.

Skarżyłem się już wcześniej na tego Dyrektora Działu 12.09.2018 i asktheeu.org (https://www.asktheeu.org/en/request/no_i...
- manipulacje faktami,
- przekłamuje i łamanie prawa Unii Europejskiej,
- próbuje ukryć błędy i nadużycia jakie stały się w Komisji Europejskiej,
- i wiele więcej.

Ale Pani Rzecznik nie chce zobaczyć w tym żadnego problemu, nigdy nie zrobiła żadnego śledztwa i pozwala mu wciąż kontynuować tworzenie decyzji w imieniu Europejskiego Rzecznika.

Proszę o odpowiedź Pani Rzecznik tutaj, publicznie, po polsku i po angielsku.

Proszę o potwierdzenie odbioru mojego wniosku o dostęp do dokumentów oraz o datę zarejestrowania mojego wniosku.

Z poważaniem,
Patryk Wysocki

Link to this

From: EO ARES NOREPLY

[1]Ares(2019)506668 - Acknowledgement of receipt to your request for
public access to documents Ares(2019)506177

Sent by ve_ombu.euroombudsman (OMBU) <[European Ombudsman request email]>. All
responses have to be sent to this email address.
Envoyé par ve_ombu.euroombudsman (OMBU) <[European Ombudsman request email]>. Toutes
les réponses doivent être effectuées à cette adresse électronique.

Dear Ms Wysocki,

Thank you for your request for public access to documents that you
submitted to the European Ombudsman’s Office on 24.01.2019.
Your request has been registered today under reference Ares(2019)506177.

It will be dealt with in accordance with Regulation 1049/2001 regarding
public access to European Parliament, Council and Commission documents and
the Decision of the European Ombudsman on internal procedures for dealing
with applications for public access to documents and requests for
information.

We will deal with your request as soon as possible and reply to you no
later than 19.02.2019 (15 working days from the date of registration of
your request).

If you have any questions, please do not hesitate to contact our Office by
telephone: + 33 (0)3 88 17 23 13 or e-mail: [European Ombudsman request email].

Yours sincerely,

European Ombudsman

FOI team

1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F - 67001 Strasbourg Cedex
eo@ombudsma,europa.eu
www.ombudsman.europa.eu

References

Visible links
1. https://webgate.ec.testa.eu/Ares/ext/doc...

Link to this

From: EO ARES NOREPLY


Attachment image001.gif
5K Download

Attachment INFORMATION REQUEST REPLY 201601467 20161110 093703 Redacted.pdf
797K Download View as HTML

Attachment Reply ATD Ares 2019 506177 EN translation.pdf
245K Download View as HTML


Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

[5]Ares(2019)790450 - Pański wniosek o dostęp do dokumentów -
Ares(2019)506177 - Reply to your request for public access to document
Ares(2019)506177

Sent by ve_ombu.euroombudsman (OMBU) <[European Ombudsman request email]>. All
responses have to be sent to this email address.
Envoyé par ve_ombu.euroombudsman (OMBU) <[European Ombudsman request email]>. Toutes
les réponses doivent être effectuées à cette adresse électronique.

Temat: Pański wniosek o dostęp do dokumentów - Ares(2019)506177

 

Szanowny Panie,

Dnia 24 stycznia 2019 roku, złożył Pan poprzez platformę [6]asktheeu.org
wniosek o dostęp do dokumentów, które zostały “wysłane z Komisji
Europejskiej do [Pana] i zawierają poniższe informacje:

- frazę „NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE WYBORCZYM”

- lub jedno słowo „WYBORY”.

Pański wniosek został zarejestrowany dnia 29 stycznia 2019 r. pod numerem
referencyjnym Ares(2019)506177.

Rozpatrzyliśmy Pański wniosek w oparciu o Rozporządzenie 1049/2001[7][1] w
sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i
Komisji 1049/2001 oraz Decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
w sprawie wewnętrznych procedur rozpatrywania wniosków o publiczny dostęp
do dokumentów oraz wniosków o udzielenie informacji[8][2].

Zidentyfikowaliśmy następujący dokument, który wchodzi w zakres Pańskiego
wniosku o dostęp:

- INFORMATION_REQUEST_REPLY_201601467_20161110_093703

Postanowiliśmy przyznać Panu dostęp do dokumentu z zastrzeżeniem redakcji
danych osobowych. Dokonaliśmy zatem redakcji w powyższym dokumencie, w
celu ochrony danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia 1049/2001 wraz z Rozporządzeniem 2018/1725[9][3]
Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 1049/2001, instytucja odmówi
dostępu do dokumentów (bądź ich części) jeśli ich ujawnienie naruszyłoby
ochronę prywatności oraz integralności osoby fizycznej.

Ponadto art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 2018/1725 wskazuje, że dane osobowe
“oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej […]”.

Jeśli zechce Pan uzyskać dostęp do danych osobowych, które zostały
zredagowane, może Pan złożyć odpowiedni wniosek. Należy pamiętać, że
zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2018/1725 dane osobowe
przekazuje się jedynie do odbiorców mających siedzibę w Unii innym niż
instytucje i organy Unii wyłącznie jeśli “przekazanie danych jest
niezbędne w określonym celu w interesie publicznym, zaś administrator,
w przypadku gdy istnieje jakikolwiek powód, by uznać, że uzasadniony
interes osoby, której dane dotyczą, może zostać zagrożony, ustali po
wyraźnym dokonaniu oceny różnych przeciwstawnych interesów, że przekazanie
danych osobowych w tym określonym celu jest proporcjonalne”. W przypadku
takiego potencjalnego wniosku musiałby Pan wykazać konieczność przekazania
danych osobowych w określonym celu w interesie publicznym[10][4].

Ponadto dokonaliśmy dalszych redakcji, aby zmniejszyć ryzyko wykrycia
przez roboty internetowe adresu e-mail, co może być wykorzystane do celów
spamu.

Jeśli zechce Pan podważyć tę decyzję, może Pan złożyć wniosek o ponowne
rozpatrzenie zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 1049/2001 (‘wniosek
potwierdzający’), odpowiadając na tę wiadomość w ciągu 15 dni roboczych od
czasu otrzymania niniejszej decyzji. Wnioski o ponowne rozpatrzenie są
rozpatrywane przez naszą Sekretarz-Generalną.

Jeśli ma Pan dalsze pytania bądź wymaga Pan dodatkowych wyjaśnień, proszę
o kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W załączeniu znajdzie Pan również angielskie tłumaczenie naszej odpowiedzi
na Pański wniosek o dostęp do dokumentów.

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

Nastasja Fuxa

Transparency Officer

 

 

[11]Logo European Ombudsman
Nastasja Fuxa
Transparency Officer
[12]T. +33 3 88 17 23 13
[13][European Ombudsman request email]
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F - 67001 Strasbourg Cedex
T. + 33 (0)3 88 17 23 13
F. + 33 (0)3 88 17 90 62
[14]www.ombudsman.europa.eu

 

______________________________________________________________________________________________

[1] Rozporządzenie 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30
maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu
Europejskiego, Rady i Komisji, jest dostępne pod następującym adresem:

[15]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...

2 Decyzja jest dostępna pod następującym adresem:
[16]https://www.ombudsman.europa.eu/en/lette...

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23
października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki
organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, jest dostępne
pod następującym adresem:

[17]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...

4 Wyrok Trybunału z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie C-28/08 P, Komisja
Europejska przeciwko The Bavarian Lager Co. Ltd., ECLI:EU:C:2010:378, pkt
63. 

 

 

 

------------------------

[18][1] Rozporządzenie 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30
maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu
Europejskiego, Rady i Komisji, jest dostępne pod następującym adresem:
[19]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...

[20][2] Decyzja jest dostępna pod następującym adresem:
[21]https://www.ombudsman.europa.eu/en/lette...

[22][3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z
dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki
organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, jest dostępne
pod następującym adresem:

[23]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...

[24][4] Wyrok Trybunału z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie C-28/08 P,
Komisja Europejska przeciwko The Bavarian Lager Co. Ltd.,
ECLI:EU:C:2010:378, pkt 63. 

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D4C1FE.9E7AAA00
2. file:///tmp/cid:editdata.mso
3. file:///tmp/~~themedata~~
4. file:///tmp/~~colorschememapping~~
5. https://webgate.ec.testa.eu/Ares/ext/doc...
6. https://www.asktheeu.org/
7. file:///tmp/foiextract20190211-24307-fwy6rq#_ftn1
8. file:///tmp/foiextract20190211-24307-fwy6rq#_ftn2
9. file:///tmp/foiextract20190211-24307-fwy6rq#_ftn3
10. file:///tmp/foiextract20190211-24307-fwy6rq#_ftn4
12. Click to call
file:///tmp/tel:+33388172313
13. mailto:[European Ombudsman request email]
14. European Ombudsman Home Page
http://www.ombudsman.europa.eu/
15. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
16. https://www.ombudsman.europa.eu/en/lette...
17. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
18. file:///tmp/foiextract20190211-24307-fwy6rq#_ftnref1
19. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
20. file:///tmp/foiextract20190211-24307-fwy6rq#_ftnref2
21. https://www.ombudsman.europa.eu/en/lette...
22. file:///tmp/foiextract20190211-24307-fwy6rq#_ftnref3
23. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
24. file:///tmp/foiextract20190211-24307-fwy6rq#_ftnref4

Link to this

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Patryk Wysocki please sign in and let everyone know.

Things to do with this request

Anyone:
European Ombudsman only: