Запитване за достъп до информация относно статия на Европейската комисия в Медиум

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Communications Networks, Content and Technology should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Уважаеми ГД “Съобщителни мрежи, съдържание и технологии”,

На 14 февруари 2019 г. Европейската комисия публикува статия в medium.com, озаглавена "Директивата за авторското право: как на тълпата беше казано да спаси дракона и да убие рицаря" [1]. Впоследствие статията беше премахната [2].

Съгласно правото на достъп до документи по силата на договорите на ЕС и Регламент 1049/2001, моля за достъп до всички съобщения, включително имейли, разменени между собственика на акаунта, от който е публикувана статията, и medium.com.

[1] Оригиналът и сега изтритият текст могат да бъдат видяни в:
https://web.archive.org/web/201902152054...
[2] Изтеглената вече статия:
https://medium.com/@EuropeanCommission/t...

С уважение:

Ана Лазарова

Сдружение “Цифрова република”
Ул. Криволак № 48, вх. А, ап. 1
София, България

Communications Networks, Content and Technology

Your message has been received by the Transparency Unit of the
Secretariat-General of the European Commission.
Requests for public access to documents are treated on the basis of
[1]Regulation (EC) No 1049/2001 of 30 May 2001 regarding public access to
European Parliament, Council and Commission documents.
The Secretariat-General will reply to your request within 15 working days
upon registration of your request and will duly inform you of the
registration of the request (or of any additional information to be
provided in view of its registration and/or treatment).
 
 
L’unité «Transparence» du secrétariat général de la Commission européenne
a bien reçu votre message.
Les demandes d’accès du public aux documents sont traitées sur la base du
[2]règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Le secrétariat général répondra à votre demande dans un délai de 15 jours
ouvrables à compter de la date d’enregistrement de votre demande, et vous
informera de cet enregistrement (ou vous indiquera toute information
supplémentaire à fournir en vue de l'enregistrement et/ou du traitement de
votre demande).
 
 
Ihre Nachricht ist beim Referat „Transparenz“ des Generalsekretariats der
Europäischen Kommission eingegangen.
Anträge auf Zugang zu Dokumenten werden auf der Grundlage der
[3]Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 vom 30. Mai 2001 über den Zugang der
Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und
der Kommission behandelt.
Das Generalsekretariat beantwortet Ihre Anfrage innerhalb von
15 Arbeitstagen nach deren Registrierung und wird Sie über die
Registrierung Ihres Antrags (oder die Notwendigkeit weiterer Informationen
im Hinblick auf dessen Registrierung und/oder Bearbeitung) unterrichten.
 
 

References

Visible links
1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...

Communications Networks, Content and Technology

1 Attachment

Уважаеми господине,
 
Благодарим Ви за електронното писмо от 18/02/2019 г. С настоящото
удостоверяваме получаването на Вашето заявление за достъп до документи,
което е заведено на 18/02/2019 г. под номер GestDem 2019/0955.
 
В съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до
документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, Вашето
заявление ще бъде обработено в рамките на 15 работни дни. Срокът ще изтече
на 11/03/2019 г. В случай че е необходимо този срок да бъде удължен, ще
бъдете информиран(а) своевременно.
 
Вие сте подали заявлението си чрез уебсайта AsktheEU.org. Моля, имайте
предвид, че това е уебсайт на частна трета страна, който няма никаква
връзка с която и да е институция на Европейския съюз. Поради това
Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за технически
въпроси или проблеми, свързани с използването на тази система.
 
Моля, имайте предвид, че не Европейската комисия, а частната трета страна,
която поддържа уебсайта AsktheEU.org, отговаря и носи отговорност за
обработването на Вашите лични данни чрез този уебсайт. За повече
информация относно Вашите права, моля, запознайте се с политиката за
поверителност на данните на третата страна.
 
Известно ни е, че третата страна, която поддържа посочения уебсайт,
обикновено публикува на него съдържанието на кореспонденцията на
жалбоподателите с Европейската комисия. Това включва личните данни, които
е възможно да сте съобщили на Европейската комисия (напр. Вашия личен
пощенски адрес).
 
Аналогично третата страна публикува на посочения уебсайт всички отговори,
които Комисията изпраща на адреса на електронна поща на жалбоподателите,
създаден от уебсайта AsktheEU.org.
 
Ако не желаете Вашата кореспонденция с Европейската комисия да бъдат
публикувана на уебсайта AsktheEU.org, можете да ни предоставите
алтернативен, личен адрес на електронна поща за по-нататъшна
кореспонденция. В такъв случай Европейската комисия ще изпраща цялата
бъдеща електронна кореспонденция, адресирана до Вас, само на посочения
личен адрес.
 
С уважение,
 
 
Gitte Louise Olsen
Access to documents team
 
European Commission
Secretariat-General
Unit C1 – Transparency, Document Management &
Access to Documents
Office address CHAR 03/021
+32 2 995 63 26
[1][email address]
 
 

show quoted sections

Communications Networks, Content and Technology

1 Attachment

Относно: Ваше заявление за достъп до документи — Ref GestDem No 2019/0955
Уважаема госпожо,
Пишем Ви във връзка с електронно писмо от 18.02.2019 г., в което отправяте
искане за достъп до документи, заведено на 18.02.2019 г. под посочения
по-горе номер.
В момента заявлението Ви се обработва. Въпреки това няма да успеем да
завършим обработката му в рамките на срока от 15 работни дни, който изтича
на 11.03.2019 г.
Необходимо е удължаване на срока, тъй като Вашето заявление се отнася за
документи, които се намират в различни служби, с които трябва да се
проведе консултация.
Във връзка с посоченото по-горе е необходимо да удължим срока с 15 работни
дни в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001
относно публичния достъп до документи. Този нов срок изтича на
01.04.2019 г.
Приемете нашите извинения за забавянето и за причиненото неудобство.
С уважение
 
 
ACCESS TO DOCUMENTS TEAM
European Commission
DG COMM
 
 
 
 

Communications Networks, Content and Technology

4 Attachments

Относно:        Вашето заявление за достъп до документи — Ref GestDem №
2019/0955
 
Уважаема госпожо,
 
В прикачения файл ще намерите писмо относно вашето заявление за достъп до
документи номер GestDem 2019/0955.
 
Екземпляр на хартиен носител ще получите с препоръчана поща.
 
С уважение,
 
ACCESS TO DOCUMENTS TEAM
European Commission
DG COMM