Esta es la versión HTML de un fichero adjunto a una solicitud de acceso a la información 'Meetings with Amazon'.From:
 (CAB-BIENKOWSKA)
To:
"
Cc:
; CAB BIENKOWSKA ARCHIVES
Subject:
RE: ZAPROSZENIE: Program pro bono Google "Internetowe Rewolucje" - inauguracja pilotazu na Slasku, 6 lipca br., godzina 10:30
Date:
lundi 29 juin 2015 15:43:10
Attachments:
image004.png
image005.jpg
image006.png
image007.jpg
Szanowny Panie,
 
Uprzejmie dzi�kuj� za przekazanie poni�szego zaproszenia, jednak ze wzgl�du na inne zobowi�zania udzia� Pani Komisarz El�biety Bie�kowskiejw inauguracji programu
nie b�dzie mo�liwy. Gdyby agenda Pani Komisarz uleg�a zmianie na pewno Pa�stwa poinformujemy.
 
Z pozdrowieniami,
 
 
Personal Assistant to Commissioner Elbieta BIEKOWSKA
 
European Commission
Cabinet of Commissioner El
bieta BIEKOWSKA
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Rue de la Loi 200, 1049  Brussels
BERL 09/331
Phone
Email: 

@ec.europa.eu
 
 
 
 
 
 
 
From:
 [mailto:
@mslgroup.com] 
Sent: Monday, June 29, 2015 3:13 PM
To: 
 (CAB-BIENKOWSKA)
Cc:
Subject: ZAPROSZENIE: Program pro bono Google "Internetowe Rewolucje" - inauguracja pilota�u na �l�sku, 6 lipca br., godzina 10:30
 
Szanowna Pani
Komisarz El�bieta Bie�kowska
 
ZAPROSZENIE: Program �Internetowe Rewolucje� �
uroczysta inauguracja pilota�u �l�skiego
 
Szanowna Pani Komisarz,
 
W imieniu Google Poland chcia�bym serdecznie zaprosi� na uroczyst� inauguracj� programu pro bono �Internetowe Rewolucje�, kt�ry ma za zadanie udzielenie
bezpo�redniego wsparcia, obecnym i przysz�ym przedsi�biorcom, w rozwoju kompetencji cyfrowych.
 
Inauguracja odb�dzie si� w dniu 6 lipca br. o godzinie 10:30 w siedzibie
�l�skiego Centrum Spo�ecze�stwa Informacyjnego, ul. Powsta�c�w 34,
w Katowicach.
 
Program �Internetowe Rewolucje� zak�ada przeszkolenie stu tysi�cy przedsi�biorc�w w Polsce do ko�ca 2016 roku, w tym tysi�ca �l�skich firm w trakcie
pilota�u na terenie wojew�dztwa �l�skiego w lipcu bie��cego roku. Celem Google jest inspirowanie i wspieranie ka�dej polskiej firmy, kt�ra chce wykorzysta�
si�� rewolucji internetowej. Pomagaj�c rozwija� si� indywidualnym firmom, mamy ambicj� jednocze�nie wesprze� polsk� gospodark� w unikni�ciu tzw.
pu�apki �redniego dochodu i �przeskoku� do gospodarki wysokorozwini�tej. W ramach programu �Internetowe Rewolucje�, chcemy zatem stworzy� ekosystem,
kt�ry b�dzie wspiera� rozw�j polskich firm, dzi�ki wykorzystaniu mo�liwo�ci internetu. Udzia� w organizowanych szkoleniach b�dzie bezp�atny, a w ich ramach
nie b�d� promowane w szczeg�lny spos�b konkretne rozwi�zania produktowe.
Program odbywa si� pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo�ecznej oraz Marsza�ka
Wojew�dztwa �l�skiego.
 
Obecno�� w inauguracji zapowiedzia� m.in. Cz�onek Zarz�du Wojew�dztwa �l�skiego, Pan
 
Licz�c na przyj�cie naszego zaproszenia pozostaj� z szacunkiem,
 
 
 
Mened�er ds. Polityki Publicznej
Google Poland Sp. z o.o.
 
Za��cznik:
 
1.    Za�o�enia programu �Internetowe Rewolucje�
 
 
Senior Advisor, Governmental Affairs Practice Leader
@mslgroup.com


ul.Domaniewska 42
02-672 Warsaw, Poland
T: 
M:
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
Disclaimer The information in this email and any attachments may contain proprietary and confidential information that is intended for the addressee(s) only. If
you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, retention or use of the contents of this information is
prohibited. When addressed to our clients or vendors, any information contained in this e-mail or any attachments is subject to the terms and conditions in any
governing contract. If you have received this e-mail in error, please immediately contact the sender and delete the e-mail.