Dies ist eine HTML Version eines Anhanges der Informationsfreiheitsanfrage 'Task force for better implementation 2.1'.


Ref. Ares(2016)6098651 - 25/10/2016
Slovenia state of play TFBI – end of 2015 
 
The  modification  of  the  Development  of  Environmental  and  Transport  Infrastructure  (OP  DETI) 
programme  was  adopted  on  30  September  2015. Retrospective  EIA  screening  of  projects  is  ongoing 
and the entire procedure is expected to be finalised.  Slovenia will not phase projects.  
The work carried out in the framework of the Task Force helped to further formalise and enforce the 
action plan including regular quarterly reporting on the progress of implementation of EU funds to the 
Government,  EU  Committee  of  the  National  Assembly  and  the  Commission  has  proved  to  be  very 
useful.  It  helped  raising  awareness  of  SI  political  structures  that  were  able  to  make  decisions  which 
boosted  implementation  and  removed  several  bottlenecks.  These  are,  for  example,  ensuring  the 
continuity of human resources in the MA and IBs and securing financial allocations in the state budget 
for 100% disbursement of programmes in 2015. 
Since  the  Action  team  meeting  in  January  there  have  been  several  meetings  concerning  the 
implementation  of  2007  –  2013  programmes  where  one  or  more  measures  of  the  action  plan  were 
discussed although the minutes of these meetings are not limited to information on the task force for 
better implementation and contain sensitive information which cannot be shared.  
 
 
Annex 1: State of play of the implementation of the action plan for better implementation, 31. 12. 
2015 (source: Government office for development and european cohesion policy) 

 
Akcijski načrt je bil potrjen na sestanku 22. 1. 2015 v okviru pobude za zmanjševanje tveganj črpanja 
sredstev  EU  programskega  obdobja  2007–2013  (t.i.  “Implementation  Task  Force”)  in  je  podlaga  za 
spremljanje aktivnosti v letu 2015 za zagotovitev 100 % izkoriščenosti sredstev iz OP RR in OP ROPI na 
koncu leta 2015. 
 
Ukrep 
Čas izvedbe  
Opombe 
1.  Sprememba OP ROPI  
 
 
a.  Neformalno posvetovanje z Evropsko komisijo 
b.  Sprejem na Vladi RS 
april 2015 
a) 4.5.2015 
c.  Potrditev  sprememb  na  Nadzornem  odboru  za 
izvedena avdio 
OP RR in OP ROPI 2007–2013 
maj 2015 
konferenca z 
d.  Predložitev na EK 
 
EK 
junij 2015 
b) 17.6.2015 – 
Vlada RS se je 
julij 2015 
seznanila s 
spremembo 
OP ROPI 
c) 6.7.2015 –
potrditev na 
dopisni seji NO 

za OP RR in OP 
ROPI 2007-
2013 d) 
14.7.2015 
posredovano 
EK (SFC) 
e) Sklep EK o 
potrditvi 
30.9.2015 
 
2.  Sprememba OP RR (če je to potrebno vključno s FI) 
julij 2015 
Sprememba 
OP RR ni bila 
potrebna 
 
3.  Kvartalno  poročanje  Vladi  RS,  Državnemu  zboru  in  DG 
januar 2015 
Realizirano 
REGIO  
april 2015 
Realizirano 
julij 2015 
Realizirano 
oktober 2015 
Realizirano 
4.  Zagotovljena  proračunska  sredstva  za  100%  črpanje 
 
 
razpoložljivih sredstev v okviru OP-jev  
a.  za leto 2015 
 
 
b.  za leto 2016 
april 2015 
Realizirano 
december 
2015 
5.  Administrativna usposobljenost  
 
 
a.  za obdobje 2007–2013 
b.  za obdobje 2014–2020 
april 2015 
Realizirano 
junij 2015 
Realizirano 
 
6.  Presoja vplivov okolje (PVO) za projekte OP ROPI  
marec 2015 
Realizirano 
7.  Presoja vplivov na okolje (PVO) za projekte OP RR 
september 
v teku 
2015 
 
Opis ukrepov 

 
Prvi ukrep: Sprememba OP ROPI 
 
Mejniki 
 
Ukrep 
Čas izvedbe 
Opomba 
Pregled  izvajanja  projektov  OP  ROPI  z  obema  resornima  do marca 2015 
Realizirano 
ministrstvoma 
Utemeljitve in obrazložitve sprememb PT 
16.4.2015 
Realizirano 
Neformalno  posvetovanje  s  službami  Evropske  komisije  –  do aprila 2015 
Realizirano 

predložitev osnutka spremenjene verzije OP  
maju 
Predhodni postopek PVO spremenjenega OP ROPI 
do maja 2015 
Realizirano  julij 
2015 
Potrditev na seji Vlade RS 
maj 2015 
Realizirano 
17.6.2015 
Potrditev  sprememb  na  Nadzornem  odboru  za  OP  RR  in  OP  ROPI  do junija 2015 
Realizirano: 
2007–2013 
dopisana  seja 
NO za  OP  RR  in 
OP 
ROPI 
6.7.2015 
Uradna predložitev na EK 
do julija 2015 
Realizirano 
14.7.2015 
Sklep 

potrditvi 

strani  EK  izdan 
30.9.2015 
 
Drugi ukrep (ki bo izveden le, če bo to potrebno): Sprememba OP RR  
 
Mejniki 
 
Ukrep 
Čas izvedbe 
Opomba 
Pregled  izvajanja  projektov  OP  RR  z  resornimi  do maja 2015 
 
ministrstvi 

V primeru spremembe:  
 
Sprememba OP RR ni bila 
potrebna 
  neformalno  posvetovanje  z  Evropsko   
komisijo 
–predložitev 
osnutka 
spremenjene verzije OP  
do junija 2015 
  predhodni 
postopek 
(PVO) 
spremenjenega OP RR 
do julija 2015 
  potrditev  sprememb  na  Nadzornem 
odboru za OP RR in OP ROPI 2007–2013 
 
  uradna predložitev na Evropsko komisijo 
do julija 2015 
do julija 2015 
 
Tretji ukrep: Kvartalno poročanje  
 
Mejniki 
Ukrep 
Čas izvedbe 
Opomba 
Kvartalno poročanje 
 
 
DG REGIO 
januar 2015 
realizirano 
Vladi RS 
januar 2015 
5.2.2015 
Državnemu zboru  
februar 2015 
25.2.2015 
Kvartalno poročanje 
 
 
DG REGIO 
april 2015 
15.4.2015/22.4.2015 
29.4.2015 
Vladi RS 
april 2015 
15.5.2015 
Državnemu zboru 
maj 2015 
Kvartalno poročanje 
 
 
DG REGIO 
julij 2015 
15.7.2015 
Vladi RS 
julij 2015 
23.7.2015 
Državnemu zboru 
september 
4.9.2015 
2015 
Kvartalno poročanje 
 
 
DG REGIO 
oktober 2015 
16.10.2015 
Vladi RS 
oktober 2015 
29.10.2015 
november 

Državnemu zboru 
2015 
20.11.2015 
Kvartalno poročanje 
 
 
DG REGIO 
januar 2016 
To poročilo 
Vladi RS 
januar 2016 
Državnemu zboru 
februar 2016 
 
Četrti ukrep: Zagotovljena proračunska sredstva za 100 % črpanje razpoložljivih sredstev v okviru 
OP-jev 

 
Mejniki 
 
Ukrep 
Čas izvedbe 
Opomba 
Zagotovljena sredstva v sprejetem proračuna za 
 
 
100%  črpanje  razpoložljivih  sredstev  v  okviru 
OP-jev  
 
 
a.
april 2015 
V proračunu za 2015 smo z 
  za leto 2015 
 
rebalansom zagotovili 
 
zadostne pravice porabe za 
izplačila, ki bodo 
omogočala blizu 100% 
porabo razpoložljivih 
sredstev programskega 
obdobja 2007–2013. 
Razlika do končne 100% 
porabe pa bo zagotovljena 
ob sprejetju proračuna za 
2016. 
b.  za leto 2016 
december 2016 
 
 
Peti ukrep: Administrativna usposobljenost  
 
Mejniki 
 
Ukrep 
Čas izvedbe 
Opomba 

Podaljšati  pogodbe  o  zaposlitvi  za  290  javnih  do aprila 2015 
Ministrstva so v skladu z 
uslužbencev,  katerih  pogodba  o  zaposlitvi  se  izteče 
navodili OU pripravila 
30. 6. 2015, in sicer do 30. 11. 2015: 
 
vladna gradiva za soglasje k 
zaposlitvam za določen čas 

 
  preveriti,  kakšen  je  zakonsko  predpisan 
iz sredstev tehnične pomoči 
postopek za podaljšanje pogodb o zaposlitvi 
za obdobje do konca 

februar 2015 
  podaljšanje pogodb do novembra 2015 
novembra 2015. Zadeva je 
realizirana 
 
april 2015 
Zaposlitve v okviru tehnične pomoči OP 2014–2020: 
 
Vlada RS se je dne 
26.2.2015 seznanila z 
  dogovor  o  strukturi  izvajanja  in  ocena  do marca 2015 
informacijo o vzpostavitvi 
kadrovskih potreb za obdobje 2014–2020 
  zaposlitev  javnih  uslužbencev  v  skladu  z   
pogojev za izvajanje 
dogovorjeno  strukturo  za  posamezni  organ, 
evropske kohezijske 
vključen v izvajanje 
do julija 2015 
politike, politike razvoja 
podeželja in skupne ribiške 
politike v programskem 
obdobju 2014–2020 na 
področju kadrov. 
 
 
Šesti ukrep: Presoja vplivov na okolje  
 
Mejniki 
 
Ukrep 
Čas izvedbe 
Opomba 
Rok za oceno vseh opredeljenih projektov v okviru OP ROPI in 
 
 
priprava poročila o oceni, ki je bila opravljena s strani zunanjih 
strokovnjakov.   
februar 2015 
Realizirano 
Priprava  končnega  poročila  Delovne  skupine  s  povzetkom 
 
Osnutek končnega poročila o 
ugotovitev  in,  kjer  je  to  potrebno,  sanacijskih  ukrepov. 
pregledu projektov OP ROPI je bil 
 
Poročilo  je  pred  posredovanjem  na  EK  treba  uskladiti  s 
posredovan in pobudi JASPERS in 
predstavniki JASPERS.    
marec 2015 
EK, ki je posredovala svoje 
pripombe 26.6.2015. V skladu s 
 
pripombami EK bodo izdelana ex-
post (naknadna) poročila o vplivih 
na okolje za projekte, pri katerih 
je bila ugotovljena obveznost 
presoje vplivov na okolje. 
Aktivnosti za izdelavo omenjenih 
poročil so v teku. V ex-post 

poročilih o vplivih na okolje bodo 
opredeljeni nujni omilitveni ali 
izravnalni ukrepi ob upoštevanju 
morebitnih mnenj in pripomb 
javnosti. 
Rok  za  oceno  vseh  opredeljenih  projektov  v  okviru  OP  RR  in 
 
Zaradi daljšega trajanja postopka 
priprava poročila o oceni, ki je bila opravljena s strani zunanjih 
javnega naročila za izbor 
september 2015 
strokovnjakov.   
zunanjega izvajalca in zamud pri 
pridobivanju vseh informacij o 
 
projektih s strani pristojnih 
organov, se bo postopek 
pregleda projektov OP RR 
zaključil v septembru 2015. 
Končno poročilo o pregledu 
projektov OP RR je bilo izdelano v 
oktobru 2015.  
Priprava  končnega  poročila  Delovne  skupine  s  povzetkom 
 
Ob upoštevanju dodatnih zahtev 
ugotovitev  in,  kjer  je  to  potrebno,  sanacijskih  ukrepov. 
EK (GD za okolje) se bo delo 
Poročilo  je  pred  posredovanjem  na  EK  treba  uskladiti  s 
2016 
Delovne skupine nadaljevalo tudi 
predstavniki JASPERS.     
v letu 2016. Zaključno poročilo bo 
možno izdelati po zaključku ex-
post presoje projektov OP ROPI in 
OP RR ter pridobitvi končnega 
mnenja EK predvidoma v zadnji 
četrtini leta 2016.