Ceci est une version HTML d'une pièce jointe de la demande d'accès à l'information 'DG Grow: Titanium dioxide'.


Dit Veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis opgesteld: het is niet verplicht volgens 
Nederland
Artikel 31 van Verordening (EG) Nr. 1907/2006.
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Datum van uitgave/Revisie datum
26 maart 2018
Versie
4.03
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/
onderneming
1.1 Productidentificatie

Productnaam
SIGMACRYL DECOR SOFT SEMI MATT
Productcode
10100DN4267
Overige middelen ter 
Niet beschikbaar.
identificatie
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Productgebruik
Consumenten toepassing, Professionele toepassingen, Toegepast d.m.v. spuiten.
Gebruik van de stof of het 
Coating.
mengsel
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
PPG Coatings AC EMEA
Amsterdamseweg 14
1422 AD Uithoorn
Netherlands
+31 (0)297 541786
Fax: +31 (0)297 541720
e-mail adres van de 
[adresse e-mail]
verantwoordelijke voor dit 
VIB
Nationaal contact
PPG Coatings Nederland B.V.
Amsterdamseweg 14
1422 AD Uithoorn
Netherlands
+31 (0)297 541234
Fax: +31 (0)297 541806
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
Leverancier
+31 (0)20 4075210
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving
Mengsel
Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]
Niet geclassificeerd.
Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.
Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.
Dutch (NL)
Netherlands
Nederland
1/12

Dit Veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis opgesteld: het is niet verplicht volgens Artikel 31 van 
Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

Code
: 10100DN4267
Datum van uitgave/Revisie datum
26 maart 2018
SIGMACRYL DECOR SOFT SEMI MATT
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.2 Etiketteringselementen

Signaalwoord
Geen signaalwoord.
Gevarenaanduidingen
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Voorzorgsmaatregelen
Algemeen
Buiten het bereik van kinderen houden.  Bij het inwinnen van medisch advies, de 
verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Preventie
Niet van toepassing.
Reactie
Niet van toepassing.
Opslag
Niet van toepassing.
Verwijdering
Niet van toepassing.
P102, P101
Gevaarlijke bestanddelen
Niet van toepassing.
Aanvullende 
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on.  Kan een 
etiketonderdelen
allergische reactie veroorzaken.
Bijlage XVII - Beperkingen 
Niet van toepassing.
met betrekking tot de 
productie, het op de markt 
brengen en het gebruik 
van bepaalde gevaarlijke 
stoffen, mengsels en 
producten
Speciale verpakkingseisen

Recipiënten die van een 
Niet van toepassing.
kinderveilige sluiting 
moeten zijn voorzien
Voelbare 

Niet van toepassing.
gevaarsaanduiding
2.3 Andere gevaren
Overige gevaren die niet 
Geen bekend.
leiden tot classificatie
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2 Mengsels

Mengsel
Er zijn geen ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing 
zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBT of zPzB of een 
werkplaats blootstellingslimiet zijn toegewezen en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Oogcontact
Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de 
oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.
Inademing
Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt,
onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient 
kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.
Huidcontact
Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en 
zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of 
verdunningsmiddelen gebruiken.
Dutch (NL)
Netherlands
Nederland
2/12

Dit Veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis opgesteld: het is niet verplicht volgens Artikel 31 van 
Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

Code
: 10100DN4267
Datum van uitgave/Revisie datum
26 maart 2018
SIGMACRYL DECOR SOFT SEMI MATT
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
Inslikken
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.
Bescherming van eerste-
Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of 
hulpverleners
in geval van onvoldoende training.
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid
Oogcontact
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inademing
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Huidcontact
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inslikken
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling
Oogcontact
Geen specifieke gegevens.
Inademing
Geen specifieke gegevens.
Huidcontact
Geen specifieke gegevens.
Inslikken
Geen specifieke gegevens.
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Opmerkingen voor arts
Behandel symptomatisch.  Contacteer onmiddellijk een specialist voor de 
behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of 
geïnhaleerd zijn.
Specifieke behandelingen
Geen specifieke behandeling.
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
Ongeschikte blusmiddelen
Geen bekend.
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Risico's van de stof of het 
Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
mengsel
Gevaarlijke 
Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:
verbrandingsproducten
koolstofoxiden
metaaloxide(n)
5.3 Advies voor brandweerlieden
Speciale 
In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het 
voorzorgsmaatregelen 
incident te verwijderen.  Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op 
voor brandbestrijders
persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
Speciale beschermende 
Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk 
uitrusting voor 
ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een 
brandweerlieden
overdrukmodus werkt.  Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen,
beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469,
geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.
Dutch (NL)
Netherlands
Nederland
3/12

Dit Veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis opgesteld: het is niet verplicht volgens Artikel 31 van 
Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

Code
: 10100DN4267
Datum van uitgave/Revisie datum
26 maart 2018
SIGMACRYL DECOR SOFT SEMI MATT
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het 
mengsel
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan  : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of 
de hulpdiensten
in geval van onvoldoende training.  Evacueer omringende gebieden.  Zorg dat 
onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt.  Raak gemorst materiaal niet 
aan en loop er niet doorheen.  Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Voor de hulpdiensten
Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan 
ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen.
Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de 
hulpdiensten".
6.2 
Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in 
Milieuvoorzorgsmaatregelen
contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.  Informeer de 
betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering,
waterwegen, bodem of lucht).
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Gering morsen
Dicht het lek als dat zonder risico kan.  Verwijder verpakkingen uit het gebied waar 
gemorst is.  Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar.  Alternatief,
of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een 
toepasbare afvalcontainer.  Af laten voeren door een vergunninghoudend 
afvalverwerkingsbedrijf.
Uitgebreid morsen
Dicht het lek als dat zonder risico kan.  Verwijder verpakkingen uit het gebied waar 
gemorst is.  Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten.
Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als 
volgt.  Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen,
bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een 
afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.  Af laten 
voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
6.4 Verwijzing naar andere 
Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.
rubrieken
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 
moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de 
Blootstellingscenario('s).
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Beschermende 
Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
maatregelen
In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten,
drinken en roken verboden worden.  Werknemers moeten hun handen en gezicht 
wassen alvorens te eten, drinken en roken.  Verwijder verontreinigde kleding en 
beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat.
Advies inzake algemene 
In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten,
arbeidshygiëne
drinken en roken verboden worden.  Werknemers moeten hun handen en gezicht 
wassen alvorens te eten, drinken en roken.  Verwijder verontreinigde kleding en 
beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat.  Zie ook Rubriek 8 voor 
aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.
Dutch (NL)
Netherlands
Nederland
4/12

Dit Veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis opgesteld: het is niet verplicht volgens Artikel 31 van 
Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

Code
: 10100DN4267
Datum van uitgave/Revisie datum
26 maart 2018
SIGMACRYL DECOR SOFT SEMI MATT
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.2 Voorwaarden voor een 

Bewaartemperatuur: 5 tot 35°C (41 tot 95°F).  Overeenkomstig de plaatselijke 
veilige opslag, met inbegrip 
regelgeving bewaren.  Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen 
van incompatibele 
direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van 
producten
materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel 
en drank.  Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik.
Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen 
rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen.  Niet opslaan in verpakkingen 
zonder etiket.  Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te 
voorkomen.  Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.
7.3 Specifiek eindgebruik
Zie Rubriek 1.2 voor aanbevolen gebruik.
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming
De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 
moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de 
Blootstellingscenario('s).
8.1 Controleparameters
Beroepsmatige blootstellingslimieten
Geen blootstellingslimietwaarde bekend.
Aanbevolen monitoring 
Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring 
procedures
van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de 
effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak 
van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen.  Er moet 
gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende:  Europese 
Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de 
blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de 
grenswaarden en de meetstrategie)  Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer -
Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van 
blootstelling aan chemische en biologische stoffen)  Europese norm EN 482 
(Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor 
het meten van chemische stoffen)  Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen 
voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.
DNEL's
DNEL's - Niet beschikbaar.
PNEC's
PNEC's - Niet beschikbaar.
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische 
Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan 
maatregelen
luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.
Individuele beschermingsmaatregelen
Hygiënische maatregelen
Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht 
grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.
Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde 
kleding te verwijderen.  Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te 
gebruiken.  Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij 
de werkplek bevinden.
Dutch (NL)
Netherlands
Nederland
5/12

Dit Veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis opgesteld: het is niet verplicht volgens Artikel 31 van 
Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

Code
: 10100DN4267
Datum van uitgave/Revisie datum
26 maart 2018
SIGMACRYL DECOR SOFT SEMI MATT
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke 
bescherming

Bescherming van de ogen/ : Veiligheidsbril met zijkapjes.  Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166.
het gezicht
Bescherming van de huid

Bescherming van de 
Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren 
handen
van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die 
resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.
Handschoenen
nitrilrubber, butylrubber, PVC, Viton®
Lichaamsbescherming
Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis 
van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist 
te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.
Overige huidbescherming
Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen 
moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de 
risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een 
deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.
Bescherming van de 
De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte 
ademhalingswegen
blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken 
van het type masker.  Indien werknemers worden blootgesteld aan concentraties 
boven de blootstellingsgrens, dienen deze een geschikt, gecertificeerd 
ademhalingstoestel te gebruiken.  Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit 
noodzakelijk is, dient u een goed passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend 
ademhalingstoestel te gebruiken dat voldoet aan een goedgekeurde standaard.
Draag een gas-/stofmasker conform EN140.  Filtertype:  filter voor organische 
dampen (type A) en stofdeeltjes  P3
Beheersing van 
Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er 
milieublootstelling
zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de 
milieubeschermingswetgeving.  In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of 
technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te 
brengen tot een aanvaardbaar niveau.
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen
Fysische toestand
Vloeistof.
Kleur
Veschillende
Geur
Karakteristiek.
Geurdrempelwaarde
Niet beschikbaar.
pH
Niet beschikbaar.
Smelt-/vriespunt
Kan bij de volgende temperatuur beginnen te stollen: 0°C (32°F) Dit is gebaseerd 
op gegevens van het volgende bestanddeel: water.
Beginkookpunt en kooktraject
>37.78°C
Vlampunt
Gesloten kroes: Niet van toepassing.
Verdampingssnelheid
Niet beschikbaar.
Materiaal ondersteunt 
Ja.
verbranding.
Ontvlambaarheid (vast, gas)

vloeistof
Dutch (NL)
Netherlands
Nederland
6/12

Dit Veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis opgesteld: het is niet verplicht volgens Artikel 31 van 
Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

Code
: 10100DN4267
Datum van uitgave/Revisie datum
26 maart 2018
SIGMACRYL DECOR SOFT SEMI MATT
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
Bovenste/onderste 
Niet beschikbaar.
ontvlambaarheids- of 
explosiegrenswaarden
Dampspanning

Hoogst bekende waarde: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (bij 20°C) (water).
Relatieve dichtheid
1.41
Oplosbaarheid
Gedeeltelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water.
Verdelingscoëfficiënt: n-
Niet van toepassing.
octanol/water
Zelfontbrandingstemperatuur
Niet beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie Rubriek 
7).
Viscositeit
Kinematisch (40°C): >0.21 cm2/s
Viscositeit
60 - 100 s (ISO 6mm)
Ontploffingseigenschappen
Product levert geen explosiegevaar op.
Oxiderende eigenschappen
Product levert geen oxidatiegevaar op.
9.2 Overige informatie
Geen aanvullende informatie.
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Reactiviteit

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens 
beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
10.2 Chemische stabiliteit
Het product is stabiel.
10.3 Mogelijke gevaarlijke 
Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen 
reacties
gevaarlijke reacties optreden.
10.4 Te vermijden 
Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten 
omstandigheden
ontstaan.
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8.
10.5 Chemisch op elkaar 
Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te 
inwerkende materialen
voorkomen: oxyderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren.
10.6 Gevaarlijke 
Afhankelijk van de omstandigheden kan ontledingsproducten onder meer zijn:
ontledingsproducten
koolstofoxiden  metaaloxide(n)
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit
Conclusie/Samenvatting
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.
Schattingen van acute toxiciteit
Route
ATE (schatting van acute toxixiteit)-
waarde
Niet beschikbaar.
Dutch (NL)
Netherlands
Nederland
7/12

Dit Veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis opgesteld: het is niet verplicht volgens Artikel 31 van 
Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

Code
: 10100DN4267
Datum van uitgave/Revisie datum
26 maart 2018
SIGMACRYL DECOR SOFT SEMI MATT
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
Irritatie/corrosie
Conclusie/Samenvatting
Huid
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.
Ogen
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.
Ademhaling
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.
Overgevoeligheid
Conclusie/Samenvatting
Huid
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.
Ademhaling
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.
Mutageniciteit
Conclusie/Samenvatting
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.
Kankerverwekkendheid
Conclusie/Samenvatting
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.
Giftigheid voor de voortplanting
Conclusie/Samenvatting
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.
Teratogeniciteit
Conclusie/Samenvatting
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.
STOT bij eenmalige blootstelling
Niet beschikbaar.
STOT bij herhaalde blootstelling
Niet beschikbaar.
Gevaar bij inademing
Niet beschikbaar.
Informatie over 
Niet beschikbaar.
waarschijnlijke 
blootstellingsrouten
Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inslikken
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Huidcontact
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Oogcontact
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen
Inademing
Geen specifieke gegevens.
Inslikken
Geen specifieke gegevens.
Huidcontact
Geen specifieke gegevens.
Oogcontact
Geen specifieke gegevens.
Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling
Blootstelling op korte termijn
Mogelijke directe 
Niet beschikbaar.
effecten
Mogelijke vertraagde 
Niet beschikbaar.
effecten
Blootstelling op lange termijn
Dutch (NL)
Netherlands
Nederland
8/12

Dit Veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis opgesteld: het is niet verplicht volgens Artikel 31 van 
Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

Code
: 10100DN4267
Datum van uitgave/Revisie datum
26 maart 2018
SIGMACRYL DECOR SOFT SEMI MATT
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
Mogelijke directe 
Niet beschikbaar.
effecten
Mogelijke vertraagde 
Niet beschikbaar.
effecten
Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid
Niet beschikbaar.
Conclusie/Samenvatting
Niet beschikbaar.
Algemeen
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Kankerverwekkendheid
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Mutageniciteit
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Teratogeniciteit
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Effecten op de 
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
ontwikkeling
Effecten op de 

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
vruchtbaarheid
Overige informatie
Niet beschikbaar.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.
Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben.
Hierbij wordt rekening gehouden (voor zover bekend) met vertraagde en directe effecten en ook met chronische 
effecten van bestanddelen als gevolg van kortdurende en langdurige blootstelling via inslikken, inademen, de huid en 
de ogen.
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1 Toxiciteit

Conclusie/Samenvatting
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Conclusie/Samenvatting
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.
12.3 Bioaccumulatie
Niet beschikbaar.
12.4 Mobiliteit in de bodem
Scheidingscoëfficiënt 
Niet beschikbaar.
aarde/water (KOC)
Mobiliteit
Niet beschikbaar.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT
Niet van toepassing.
zPzB
Niet van toepassing.
12.6 Andere schadelijke 
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
effecten
Dutch (NL)
Netherlands
Nederland
9/12

Dit Veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis opgesteld: het is niet verplicht volgens Artikel 31 van 
Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

Code
: 10100DN4267
Datum van uitgave/Revisie datum
26 maart 2018
SIGMACRYL DECOR SOFT SEMI MATT
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 
moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de 
Blootstellingscenario('s).
13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Product
Verwijderingsmethoden
Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 
een minimum te worden beperkt.  Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle 
bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende 
wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle 
andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen.  Laat overtollige en niet 
te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend 
afvalverwerkingsbedrijf.  Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering 
tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.
Gevaarlijke Afvalstoffen
Naar huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als 
gevaarlijke afvalstof zoals gedefinieerd in EG-richtlijn 2008/98/EG
Europese Afvalcatalogus (EAK)
Afvalcode
Afvalnotatie
08 01 12
niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak
Verpakking
Verwijderingsmethoden
Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot 
een minimum te worden beperkt.  De lege verpakking moet worden gerecycleerd.
Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet 
mogelijk is.
Soort verpakking
Europese Afvalcatalogus (EAK)
Verpakking/container
15 01 06
gemengde verpakking
Speciale 
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  Lege vaten of binnenzak 
voorzorgsmaatregelen
kunnen enig restproduct bevatten.  Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en 
afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen,
afvoerleidingen en riool.
14. Informatie met betrekking tot het vervoer
ADR/RID
ADN
IMDG
IATA
14.1 VN-nummer
Niet gereglementeerd. Niet gereglementeerd.
Not regulated.
Not regulated.
14.2 Juiste 
-
-
-
-
ladingnaam 
overeenkomstig 
de 
modelreglementen 
van de VN

14.3 
-
-
-
-
Transportgevarenklasse
(n)

14.4 
-
-
-
-
Verpakkingsgroep
14.5 Milieugevaren
Nee.
Nee.
No.
No.
Watervervuilende 
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Not applicable.
Not applicable.
stoffen
Dutch (NL)
Netherlands
Nederland
10/12

Dit Veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis opgesteld: het is niet verplicht volgens Artikel 31 van 
Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

Code
: 10100DN4267
Datum van uitgave/Revisie datum
26 maart 2018
SIGMACRYL DECOR SOFT SEMI MATT
14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Extra informatie
ADR/RID
Geen geïdentificeerd.
ADN
Geen geïdentificeerd.
IMDG
Geen geïdentificeerd.
IATA
Geen geïdentificeerd.
14.6 Bijzondere voorzorgen 
: Transport op eigen terrein: bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen 
voor de gebruiker
altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden 
betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een 
calamiteit.
14.7 Vervoer in bulk 
Niet van toepassing.
overeenkomstig bijlage II bij 
Marpol en de IBC-code

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen
Bijlage XIV
Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.
Zeer zorgwekkende stoffen
Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.
Bijlage XVII - Beperkingen  : Niet van toepassing.
met betrekking tot de 
productie, het op de 
markt brengen en het 
gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen,
mengsels en producten

Overige EU-regelgeving
Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)
Niet vermeld.
VOS voor gebruiksklare 
IIA/a. Matte coatings voor wanden en plafonds (glans < 25@60°). EU grenswaarden:
mengsels
30g/l (2010.)
Dit product bevat een maximum aan 1 g/l VOS.
Seveso directief
Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.
Nationale regelgeving
Emissiebeleid water 
A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische 
(ABM)
milieu oplange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Saneringsinspanning: A
15.2 
Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.
Chemischeveiligheidsbeoordeling
Dutch (NL)
Netherlands
Nederland
11/12

Dit Veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis opgesteld: het is niet verplicht volgens Artikel 31 van 
Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

Code
: 10100DN4267
Datum van uitgave/Revisie datum
26 maart 2018
SIGMACRYL DECOR SOFT SEMI MATT
RUBRIEK 16: Overige informatie
Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.
Afkortingen en acroniemen
ATE = Acuut toxiciteitsschatting
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
RRN = REACH registratie nummer
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccummulatief
ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging
Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 
[CLP/GHS]

Classificatie
Rechtvaardiging
Niet geclassificeerd.
Volledige tekst van afgekorte H-zinnen
Niet van toepassing.
Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]
Niet van toepassing.
Historie
Datum van uitgave/ Revisie 

26 maart 2018
datum
Datum vorige uitgave

19 december 2017
Samengesteld door
EHS
Versie
4.03
Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)
De informatie in dit data blad is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke en technische kennis. Het doel van deze 
informatie is de aandacht vestigen op de gezondheids- en veiligheidsaspecten met betrekking tot de door ons geleverde 
producten, en aan te bevelen voorzorgsmaatregelen voor de opslag en overslag van de producten. Geen waarborg of 
garantie wordt gegeven ten aanzien van de eigenschappen van de producten. Er kan geen aansprakelijkheid worden 
aanvaard voor het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen in het informatieblad of voor misbruik van de producten 
beschreven in acht nemen.

Dutch (NL)
Netherlands
Nederland
12/12